Löptid Användning

Välkommen! brudmode.se erbjuder sina tjänster till dig med förbehåll för de meddelanden, termer och villkor som anges i detta avtal (& ldquo; Avtal & rdquo;). Dessutom, när du använder någon brudmode.se tjänst (t.ex. Kundrecensioner), kommer du att bli föremål för de regler, riktlinjer, policys, termer och villkor som gäller för s.it tjänster, och de införlivas i detta avtal med detta referens. brudmode.se förbehåller sig rätten att ändra denna webbplats och dessa villkor när som helst.

Åtkomst, surfa, eller på annat sätt använda webbplatsen visar du ditt avtal på alla villkor i detta avtal. Läs igenom det här avtalet noggrant innan du fortsätter.

Användning av webbplatsen:

Du försäkrar att du är minst 18 år gammal eller besöker webbplatsen under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. Med förbehåll för villkoren i detta avtal beviljar brudmode.se härmed en begränsad, återkallelig, icke-överförbar och icke-exklusiv licens att komma åt och använda webbplatsen genom att visa den på din webbläsare bara för att shoppa för personlig objekt som säljs på webbplatsen och inte i kommersiellt bruk eller användning på uppdrag av tredje part, förutom vad som uttryckligen är tillåtet enligt brudmode.se i förväg. Alla bre.it av detta avtal skall resultera i omedelbar återkallelse av tillstånd som beviljats i denna punkt utan förvarning.

Förutom vad som tillåts i stycket ovan får du inte reproducera, distribuera, visa, sälja, hyra ut, överföra, skapa härledda verk från, översätta, modifiera, reverse engineering, ta isär, dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av den, om inte uttryckligen tillåts brudmode.se skriftligen. Du får inte göra någon kommersiell användning av någon av de uppgifter som lämnats på webbplatsen eller göra någon användning av webbplatsen till förmån för ett annat företag, såvida inte uttryckligen tillåtet enligt brudmode.se i förväg. brudmode.se förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta konton, och / eller annullera beställningar efter eget gottfinn, inklusive, utan begränsning, om brudmode.se anser att kunden agerande bryter mot tillämplig lag eller är skadligt för brudmode.se & rsquoen; s intressen.

Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera genom denna webbplats något innehåll, information eller annat material som (a) kränker eller strider mot upphovsrätt, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter för någon person; (b) är ärekränkande, hotande, ärekränkande, obscent, oanständigt, pornografiskt, eller kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt amerikansk eller internationell rätt; eller (c) omfattar alla buggar, virus, maskar, luckor, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller egenskaper. brudmode.se kan ge dig ett lösenord och konto legitimation för att göra det möjligt för dig att få tillgång till och använda vissa delar av denna webbplats. E.it gång du använder ett lösenord eller identifiering, kommer du anses ha tillstånd att få tillgång till och använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med villkoren i detta avtal, och brudmode.se har ingen skyldighet att undersöka tillståndet eller källan någon s.it åtkomst eller användning av webbplatsen.

Du kommer att vara ensam ansvarig för all tillgång till och användning av den här webbplatsen med alla som använder lösenord och identifiering som ursprungligen tilldelats dig om s.it tillgång till och användning av denna webbplats eller inte är faktiskt godkänts av dig, inklusive, utan begränsning, all kommunikation och transmissioner och alla förpliktelser (inklusive, utan begränsning, finansiella åtaganden) uppkommer genom s.it tillgång eller användning. Du är ensam ansvarig för att skydda säkerheten och sekretessen för lösenordet och identifiering tilldelas dig. Du skall omedelbart meddela brudmode.se någon obehörig användning av ditt lösenord eller identifiering eller någon annan bre.it eller hotat bre.it av denna webbplats säkerhet.

Omdömen och Kommentarer

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i detta avtal eller på webbplatsen, något som du skickar eller post till platsen och / eller ge brudmode.se, inklusive, utan begränsning, idéer, know-how, teknik, frågor, recensioner, kommentarer och förslag (kollektivt, "Inlagor") är och kommer att behandlas som icke-konfidentiell och utan äganderätt, och genom att eller bokföring, godkänner du oåterkalleligen licensiera posten och alla immateriella rättigheter i samband med detta (exklusive moraliska s.it rättigheter författarskap rätt ) att brudmode.se utan kostnad och brudmode.se ska ha avgiftsfri, världsomfattande, evig, oåterkallelig och överlåtbar rätt att använda, kopiera, distribuera, visa, publicera, framföra, sälja, hyra ut, överföra, anpassa, skapa derivat verk från s.it bidrag på något sätt och i vilken form som helst, och att översätta, modifiera, reverse engineering, ta isär eller dekompilera s.it inlagor. Alla bidrag ska automatiskt bli det enda och exklusiva egendom brudmode.se och får inte tillbaka till dig och du accepterar att inte göra några tvister i samband med all användning av posten genom brudmode.se i framtiden.

Du garanterar att dina sändningar, helt eller delvis, är tydliga och fria från IP rätt intrång, tvister eller anspråk från tredje part. brudmode.se tar inget ansvar för missbruk av upphovsrätten eller andra rättigheter för tredje part av dig. Du förbinder sig att försvaret för och ersätta sponsorn mot eventuella förluster som orsakats på grund av användningen av uppgifterna för andra ändamål.

Förutom de rättigheter som gäller för ett Bidrag när du skriva kommentarer eller recensioner på webbplatsen, du också ge brudmode.se rätten att använda det namn som du skickar med en översyn, kommentar, eller annat innehåll, om någon, i samband med s.it recension, kommentar, eller annat innehåll. Du representerar och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till recensioner, kommentarer och annat innehåll som du lägger upp på denna webbplats och att använda dina recensioner, kommentarer eller annat innehåll från brudmode.se kommer inte inkräkta på eller kränker rättigheterna för någon tredje part. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda brudmode.se eller tredje man i fråga om ursprunget av sändningar eller innehåll. brudmode.se får, men ska inte vara skyldig att ta bort eller ändra några bidrag (inklusive kommentarer eller recensioner) av någon anledning.

Upphovsrätt

All text, grafik, fotografier eller andra bilder, knappikoner, ljudklipp, logotyper, slogans, firmanamn eller ord programvara och annat innehåll på webbplatsen för brudmode.se (kollektivt "Innehåll"), tillhör uteslutande brudmode.se eller dess lämpliga innehållsleverantörer. Du får inte använda, reproducera, kopiera, ändra, överföra, visa, publicera, sälja, licensiera, offentligt framföra, distribuera eller kommersiellt exploatera något av Innehållet eller på annat sätt förfoga över något av innehållet på ett sätt som inte är tillåtet enligt brudmode.se, utan brudmode.se uttryckskriftligt medgivande. Användningen av data mining, robotar eller liknande datainsamlings- och utvinning verktyg på brudmode.se liksom användningen av brudmode.se varumärken eller servicemärken i meta-taggar är strängt förbjudet. Du kan se och använda Innehållet endast för din personliga information och för shopping och beställning på webbplatsen och i något annat syfte. Insamling, arrangemang och montering av allt innehåll på denna webbplats ("Sammanställning") uteslutande till brudmode.se. Du får inte använda brudmode.se innehålls eller sammanställning på något sätt som nedvärderar eller misskrediterar brudmode.se eller på något sätt som kan orsaka förvirring eller brott mot tillämpliga lagar eller förordningar. All programvara som används på denna webbplats ("Programvaran") ägs av brudmode.se och / eller dess programvaruleverantörer. Innehållet, sammanställning och programvaran är alla skyddade enligt statliga, nationella och internationella upphovsrättslagar. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas förbehålls brudmode.se. Överträdelser kommer att åtalas den fulla omfattningen av lagen.

brudmode.se erkänner och respekterar all upphovsrätt och varumärken. Som sådan, någon användning av tv, spelfilm, musik, film festival eller andra namn eller titlar har ingen koppling till brudmode.se och är den enda egendom upphovsrätt eller varumärkesinnehavare. Våra klänningar är inspirerade av kändis stil och är våra återgivningar av objekt och rsquo; s bärs av kändisar på dina favoritteveprogram och den röda mattan, men de inte har behörighet, godkändes av eller är ansluten till dessa visar på något sätt och är inte avsedda som överträdelser av eventuella registrerade varumärken eller upphovsrätt.

Uppsägning och Verkan av uppsägning

Förutom några andra rättsliga eller rättvis prövning, brudmode.se kan utan förvarning till dig, omedelbart säga upp avtalet eller återkalla någon eller alla dina rättigheter som beviljas enligt detta avtal. Vid uppsägning av detta avtal, skall du genast upphöra med all tillgång till och användning av webbplatsen och brudmode.se skall, utöver andra rättsliga och rättvisa prövning, omedelbart återkalla alla lösenord (s), och konto identifiering utfärdas till dig och förneka din tillgång till och användning av denna webbplats i sin helhet eller delvis. Uppsägning av detta avtal skall inte påverka de rättigheter och skyldigheter (inklusive, utan begränsning, betalningsåtaganden) av parterna uppstår före dagen för uppsägning.

Disclaimer och ansvarsbegränsning

Om inte annat föreskrivs i standardförsäljningsvillkor som styr detsamma av e.it produkt på denna webbplats, är denna webbplats, de produkter som erbjuds till försäljning på den och de transaktioner som genomförs genom den från brudmode.se på en & ldquo; som är & rdquo; grund. brudmode.se ger inga presentationer eller garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, att driften av webbplatsen eller information, innehåll, material eller produkter som ingår på denna webbplats förutom vad som anges här för att den fulla omfattningen tillåten enligt tillämplig lag, brudmode.se frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, ingen integration intrång, titel, lugn njutning, korrekta data och system. denna webbplats kan innehålla felaktigheter, misstag eller tryckfel. brudmode.se garanterar inte att innehållet kommer att vara oavbruten eller felfri. i den utsträckning som lagen tillåter, kommer brudmode.se inte hållas ansvarig för eventuella skador av något slag som uppkommer vid användning av den här webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, indirekta tillfälliga, bestraffande, avskräckande, särskilda eller följdskador. i den utsträckning tillåtet enligt tillämplig lag, brudmode.se totala ansvar gentemot dig för eventuella skador (oavsett grunden för åtgärden) får inte överstiga i den sammanlagda storleken på de avgifter som faktiskt betalats av dig för att brudmode.se under månaden omedelbart föregår handling påstås ge upphov till brudmode.se & rsquo; s ansvar.

Beställnings Acceptans

Observera att det kan finnas vissa beställningar som vi inte kan acceptera och måste avbryta. brudmode.se förbehåller sig rätten att när gottfinnande, vägra eller annullera order av någon anledning. Vissa situationer som kan leda till att beställningen annulleras omfatta begränsningar av kvantiteter som är tillgängliga för köp, felaktigheter eller fel i produkten eller prisinformation eller problem som identifierats av våra krediter och bedrägeri undvikande avdelning. Vi kan också kräva ytterligare kontroller eller information innan du accepterar valfri ordning. Vi kommer att kontakta dig om hela eller någon del av din beställning annulleras eller om ytterligare information krävs för att ta emot din beställning.

Tryckfel

Medan brudmode.se strävar efter att tillhandahålla korrekt produkt- och prisinformation, prissättning eller tryckfel kan förekomma. brudmode.se kan inte bekräfta priset på en vara förrän du beställer. I händelse av att ett objekt är noterat vid ett felaktigt pris eller med felaktig information på grund av ett fel i prissättning eller produktinformation skall brudmode.se har rätt, på eget gottfinnande, att vägra eller annullera alla beställningar för det objektet. I händelse av att ett objekt är mis från, brudmode.se kan efter eget gottfinn, antingen kontakta dig för instruktioner eller avboka din beställning och meddela dig om s.it avbokning.

Priser i olika valutor

Prissättning av produkter som säljs av brudmode.se bygger på siffror som beräknats i amerikanska dollar (US $). Priser visas i andra valutor omräknas från US-dollar enligt den mest uppdaterade omräkningskurser. På grund av fluktuerande valutavärden, priser som visas i icke-amerikanska valörer av valuta på Webbplatsen, andra än på den enskilda produktsidan, kanske inte den mest aktuella. Områden av Webbplatsen där icke-amerikanska valörer av valuta kan vara felaktiga inkluderar, men är inte begränsade till, PR banderoller, reklamsidor, och information om produktkategorisidor. Priset visas på en enskild produktsidan, oavsett valuta valör, är det aktuella priset du är skyldig att betala brudmode.se, exklusive frakt.

Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje part. Du är medveten om att brudmode.se är inte ansvarig för driften av eller innehåll som finns på eller genom någon s.it webbplats.

Rättsmedel

Du samtycker till att brudmode.se s botemedel på lag för någon faktisk eller hotande bre.it av detta avtal skulle vara otillräckliga och att brudmode.se skall ha rätt till särskilt prestanda eller förelägganden, eller båda, utöver eventuella skador som brudmode.se kan laglig rätt att återhämta sig, tillsammans med skäliga kostnader för någon form av tvistlösning, inklusive, utan begränsning, advokatarvoden.

Ingen rätt eller gottgörelse av brudmode.se ska inte förekomma någon annan, vare sig i lag eller i eget kapital, inklusive, utan begränsning, skador förelägganden, advokatarvoden och utgifter.

Något fall av avstående från brudmode.se av sina rättigheter eller rättsmedel enligt dessa villkor skall innebära någon skyldighet att bevilja något liknande, framtida eller andra undantaget.